Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Celková cena:
0,00
Počet položek:
0

Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Mgr. Ladislava Štěpánková provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Mgr. Ladislava Štěpánková, se sídlem Gorkého 507, 537 01 Chrudim, identifikační číslo: 87215586, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Gorkého 507, 537 01 Chrudim, adresa elektronické pošty info@beta-glukan.cz, telefon 774 317 676.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

4.2. Přehled uložených dat a doby uložení podle účelu zpracování:

4.2.1. vyřízení objednávky - doba uložení osobních údajů nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový doklad vystaven

4.2.2. vyřízení reklamace - doba uložení osobních údajů nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení

4.2.3. dotaz - doba uložení osobních údajů nejdéle 60 dní od zodpovězení dotazu

4.2.4. cílená nabídka zboží a služeb - doba uložení osobních údajů nejdéle 30 dní od odvolání souhlasu

4.2.5. marketingové akce - doba uložení osobních údajů nejdéle 30 dní od odvolání souhlasu

5. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Zpracovávané údaje jsou jen ty nezbytně nutné pro váš požadavek na kvalitní a odpovídající zboží a služby na míru: jméno a příjmení, datum narození - pokud uvedená služba údaj vyžaduje, adresa pro zasílání objednaného zboží, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:

• Společnost OMEGA plus Chrudim s.r.o. IČ: 275 25 139;
• Poskytovatel účetního softwaru Pohoda; STORMWARE s.r.o. IČ: 253 13 142
• Společnost RHNet.cz, IČ: 684 77 121
• Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. IČ: 61329266

 

6.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

6.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

7.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

7.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

V Chrudimi dne 25.5.2018

www.beta-glukan.cz - Mgr. Ladislava Štěpánková | Telefon: +420 774 317 676 | Email:
Powered by Xperd - Rejstřík firem - OMEGAplus Chrudim - Login